UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
 

 

Kalendrit avama 

 

  

◊ Õppe- ja kasvatusprotsess › Keelekümblus › Mis on keelekümblus?

Mis on keelekümblus?

   Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keel kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt.

   Narva Soldino Gümnaasium pakub praegu lapsevanematele ja lastele kolme varianti: osalist varast, täielikku varajast ja osalist hilist keelekümblust. Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal. Viiendas klassis langeb eesti keeles õpitavate ainete osakaal 50%ni. Kui välja arvata võõrkeel, on eesti ja vene keeles õpitavate ainete maht sama.

   Varase osalise keelekümbluse puhul õpetatakse matemaatikat, vene keelt ja loodusõpetust emakeeles, eesti keeles aga teisi aineid, tunniplaanis on muidugi ka eesti keele tunnid. Lastevanematele ja lastele pakutakse ka eesti keele lisatunde.

   Hilise osalise keelekümbluse puhul on kuues klass keelekümblusprogrammiks ettevalmistav aasta, kus suureneb eesti keele ja eesti keeles õpitavate ainete maht. Seitsmendas ja kaheksandas klassis tõuseb eesti keeles õpitavate ainete osakaal. Eesti keeles õpitakse ajalugu, ühiskonnaõpetust, geograafiat, loodusõpetust, muusikat. Säilib vene keele kui emakeele ja võõrkeele õpe.

Keelekümbluse ajalugu.

   Teise keele kümblusprogrammid võeti algselt kasutusele 1965.aastal Kanadas Montrealis. Eesmärgiks oli luua valdavalt prantsuskeelses Quebecis elavaile inglise keelt kõnelevaile õpilastele võimalus omandada Quebeci ainuke ametlik keel - prantsuse keel.

   Kanadas on keelekümblusklassid laialt levinud ja end õigustanud. Keelekümblusprogrammid on Kanadas väga edukad ja praeguseks õpib neis klassides ligi 300 000 õpilast. Toetudes Kanada kogemustele, on seda metoodikat rakendatud mitmetes riikides, sealhulgas Soomes, Jaapanis, Austraalias, Hispaanias ja Ameerika ühendriikides.

Keelekümblus Eestis.

   Eestis rakendatav keelekümblusprogramm on olemuselt rikastav selle eesmark on anda õpilasele nii ema- kui ka riigikeele funktsionaalne oskus. Sealjuures omandatakse heatasemelised oskused ka kolmandas keeles.

   Eesti keelekümblusprogrammid on välja töötatud Kanada ja Soome toetusel. Varase täieliku keelekümbluse metoodikal põhinevad klassid töötavad Kohtla-Järvel, Maardus, Narvas, Tallinnas ja Valgas. Keelekümblusopetajad on saanud keelekümblusspetsiifilist koolitust, on loodud keelekümblusspetsiifilised õppekava ja õppematerjalid.

Eesti keelekümblusprogrammi üldeesmargid on:

 • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
 • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes, näiteks matemaatikas;
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
 • kolmanda keele hea oskus;

Kas eesti keele kümblusprogramm on kõigi jaoks?

   Keelekümblusklassis saavad õppida erineva võimekusega lapsed. Kui laps õpib kolmedele tavaklassis, siis õpib ta kolmedele ka keelekümblusklassis, kuid lisaks võrdsetele teadmistele kõigis õppeainetes, omandab ta kõrgel tasemel teise keele. Uurimused on näidanud, et teise keele omandamine ei pärsi üldist õppeedukust.

   Varases keelekümblusprogrammis õppima asuvatele lastele ei korraldata katseid. Õpilastega vesteldakse eelnevalt tema emakeeles (antud juhul vene keeles). Lastevanematelt nõutakse sooviavaldust.

   Hiliskeelekümblusprogrammi astuda soovijail peaks olema eesti keele hinne viienda klassi kahes viimases veerandis 4. Õpilane peaks olema programmi suhtes positiivselt meelestatud ja valmis selleks väljakutseks.

Kas keelekümblusklassis õppiva lapse vanem peab valdama eesti keelt?

 • Lapsevanemad ei pea valdama eesti keelt;
 • Varase keelekümbluse puhul on väga oluline regulaarselt vestelda ja lugeda lapsele tema emakeeles;
 • Lapsevanema toetus avaldub igapäevastes vestlustes koolis toimuva üle ja oma lapse innustamises;
 • Oluline on külastada lapsega eestikeelseid kultuuri- ja spordiüritusi ning võimaldada lapsel vaadata eestikeelseid telesaateid.

Mida EI peaks lapsevanem tegema?

 • Lapsevanem ei peaks kodus lapsele eesti keelt õpetama;
 • Ta ei tohiks päeval läbivõetud materjali õhtul vene keeles üle õpetada;
 • Ta ei tohiks nõuda lapselt sõna-sõnalist eestikeelse või venekeelse õppematerjali tõlkimist teise keelde.

Kas kümblemine toimub teiste õppeainete arvelt?

   Lapsed õpivad kõiki õppeaineid võrdselt tavakooli õpilastega. Erinevalt tavakoolist, ei õpita keelekümblusklassis keelt lihtsalt ühe õppeainena, vaid keelt omandatakse suhtlussituatsioonis, õppides teisi õppeaineid (loodusõpetus, geograafia jne). Keel ei ole eesmark omaette, vaid vahend informatsiooni saamiseks ning suhtlemiseks.

Kas lapse emakeele oskus kannatab keelekümblusklassis õppimise tagajärjel?

   Uuringud näitavad, et varase keelekümbluse puhul jõuavad keelekümblusõpilased emakeeles tavakoolis õppivate eakaaslastega võrdsele tasemele kolmanda klassi lõpuks.

 

Kust saab lisainformatsiooni?

Natalja Mjalitsina, Keelekümbluskeskuse juhataja, tel. 7350640
Svetlana Belova, Lasteaedade keelekumblusprogrammi ekspert, tel. 7350644
Anastassia Valužina, Eestikeelne aineõpe põhikooli II astmes ja gümnaasiumis, tel. 7350649

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva