ET 
/

◊ 
 ›
 › Mis on keelekümblus?

Mis on keelekümblus?

   Keelekümblusprogrammis on eestikeelse õppe maht vähemalt 60%. Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keel kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt.

   Narva Soldino Kool pakub praegu lapsevanematele ja lastele kolme varianti: osalist varast, täielikku varast ja hilist keelekümblust. Varase täieliku keelekümbluse puhul alustatakse esimeses klassis ning õpitakse kõiki õppeaineid eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal hakatakse õppima vene keelt kui emakeelt. Neljandast klassist suureneb järk-järgult venekeelsete õppeainete osakaal.

   Varase osalise keelekümbluse puhul õpetatakse matemaatikat ja vene keelt emakeeles, eesti keeles aga teisi aineid, tunniplaanis on muidugi ka eesti keele tunnid. Lastevanematele ja lastele pakutakse ka eesti keele lisatunde.

   Hilise keelekümbluse puhul on viies klass keelekümblusprogrammiks ettevalmistav aasta, kui suureneb eesti keeles õpitavate ainete maht, kuuendas klassis õpitakse juba eesti keeles inimeseõpetust, ühiskonnaõpetust, ajalugu, tööõpetust, kehalist kasvatust, kunsti ja muusikat. Seitsmendas ja kaheksandas klassis tõuseb veelgi eesti keeles õpitavate ainete osakaal. Säilib vene keele kui emakeele ja võõrkeele õpe.

Keelekümbluse ajalugu.

   Teise keele kümblusprogrammid võeti algselt kasutusele 1965.aastal Kanadas Montrealis. Eesmärgiks oli luua valdavalt prantsuskeelses Quebecis elavaile inglise keelt kõnelevaile õpilastele võimalus omandada Quebeci ainuke ametlik keel - prantsuse keel.

   Kanadas on keelekümblusklassid laialt levinud ja end õigustanud. Keelekümblusprogrammid on Kanadas väga edukad. Toetudes Kanada kogemustele, on seda metoodikat rakendatud mitmetes riikides, sealhulgas Soomes, Jaapanis, Austraalias, Hispaanias ja Ameerika ühendriikides.

Keelekümblus Eestis.

   Eestis rakendatav keelekümblusprogramm on olemuselt rikastav, selle eesmark on anda õpilasele nii ema- kui ka riigikeele funktsionaalne oskus. Sealjuures omandatakse heatasemelised oskused ka kolmandas keeles.

   Eesti keelekümblusprogrammid on välja töötatud Kanada ja Soome toetusel. Eestis alustati keelekümbluse kavandamisega 1998.aastal, esimesed keelekümblusklassid avati 2000.aastal. Varase täieliku keelekümbluse metoodikal põhinevad klassid töötavad üle kogu Eesti. Keelekümblusõpetajad on saanud keelekümblusspetsiifilist koolitust.

Eesti keelekümblusprogrammi üldeesmargid on:

  • Mitmekeelsus on paljukultuurilises maailmas toimetuleku võti;
  • Keelekümblusprogrammi lõpetajad tulevad hästi toime Eesti ühiskonnas, säilitades oma identiteeti;
  • Õpilased jõuavad ea- ja võimetekohaselt edasi kõigis õppeainetes;
  • Õpilased saavad eesti keelest aru, räägivad, loevad ja kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata õpinguid eesti keeles;
  • Õpilased valdavad ka oma kodukeelt eakohasel tasemel.

 

Kust saab lisainformatsiooni?

Urve Rannaääre urve.rannaaareharno.ee büroo juht, keelekümblusprogrammi kvaliteedisüsteem, toetused.

Maire Kebbinau maire.kebbinauharno.ee lõimitud aine- ja keeleõpe, keelekümblusprogrammi koolid.

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
30110