UNESCO Eesti rahvuslik komisjon Narva Soldino Gümnaasium
Tallinna mnt. 40, 21006 Narva, Eesti, reg.75026690tel.: +3723569560, +3723563080, e-post: sekretarsoldino.edu.ee
 
 Keel                      
· Narva Lasteaed "Kirsike" · Narva Lasteaed "Potsataja" · Narva Lasteaed "Pingviin" · Narva Lasteaed "Tareke" ·
Pidulik vastuvõtt parimatele gümnaasiumilõpetajatele
ja lõpuaktus

    

Narva Soldino gümnaasiumi suve Eesti keele koolilaager 22.08.-30.08.2019 

    

Narva Soldino gümnaasiumi suve Inglise keele koolilaager 22.08.-30.08.2019 

    

Taotlus eelkooli 2019/2020 ()

Koolieelikute lapsevanematele INFO

    

ÕPILASE 10.klassi VASTUVÕTMINE 2019/2020 

    

Gümnaasium võtab tööle
EESTI KEELE ÕPETAJA,
KEELEKÜMBLUSKLASSI KLASSIÕPETAJA,
MATEMAATIKA ÕPETAJA, ERIPEDAGOOGi

    

28.08.2019 kell 10.00. koht Narva Keskraamatukogu
Õppenõukogu päevakava:
1) 2019/20.õa õppenõukogu koosolekute sekretäri valimine.
2) Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
3) Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine.
2018/19.õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
4) 2019/20.õa üldtööplaani kinnitamine.

    

Koolirahu Linn 2019 on Narva 

    

Teaduskooli kodulehelt leiate järgmise õppeaasta võistluskalendri:
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/eesti-voistluskalender 

    

     Kalendrit avama          

 

 

    

 

       

      


         

 


Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste
ühingute tegevus

 

      

 

 

          

        

LASTEABITELEFON      
Jätkusuutliku arengu komisjoni veebilehekülg 
Ettevõtlikkuse komisjoni veebilehekülg 
Digi komisjoni veebilehekülg 
Gümnaasiumi Spordi veebilehekülg 
Liikluskasvatuse veebilehekülg 
Fotogalerii 
Uus Video 

T e r e   t u l e m a s t  !

 

 Järelevalve

 Üldinfo

 Õppe- ja kasvatusprotsess

 Eestvedamine ja juhtimine

 Personalijuhtimine

 Koostöö huvigruppidega

 Ressursside juhtimine

 

O l u l i s e d   s ü n d m u s e d

UNESCO Ülemaailmse toidupäev

16.10.2016.a. tähistab UNESCO Ülemaailmse toidupäeva. Sellel päeval pöörame me tähelepanu sellele, et oma söögilaua taga on võimalik tuttavaks saada erinevate riikidega - nt, on meie kohv pärit Etioopiast, banaanid - Indoneesiast jne. Narva Soldino Gümnaasiumi gümnasistid läksid selle teemaga edasi ning 14.10 toimus meil UNESCO kursuse raames "Maailma kohvik", kus õpilased tutvustasid teineteisele ja pedagoogidele erinevate riikide toidu traditsioone. Mõned rahvusroad olid ka reaalselt teostatud ning nt itaalia pitsa, jaapani sushi, beelgia vahvlid ning mõned teised rahvustoidud (ja ka kooli direktori poolt pakutud õunakook) olid ka kohapeal proovitud. Edaspidiseks jääb hea võimalus rikastada erinevate riikide rahvustoiduga oma igapäevase menüü.

Изучение опыта работы финско–русской школы в Финляндии

С 4 по 5 октября делегация членов городской комиссии по образованию знакомилась с опытом работы финской школы, которая обучает детей и русскому языку. Таких школ в Финляндии две, одна в г.Хельсинки, вторая в г.Котка. В школе Хельсинки (сайт школы www.svk.edu.hel.fi) учится 700 человек с 0 по 12 классы. В 2016 году в Финляндии введена новая учебная программа, над её адаптацией работал весь педагогический коллектив. Особенности этой программы заключаются в том, что учебный процесс в школе организуется так, чтобы он был приближен к реальной жизни. Один пример: ученики одного класса разработали рекламу для экологического центра. За это ученики данной школы посещают центр бесплатно. Для каждой параллели школа разработала единую сквозную тему и по ней работают учителя всех предметов в этих классах. Например: 7-е классы – продвижение здорового образа жизни, 8 –е класс ы – все посещают Санкт – Петербург с определёнными заданиями по всем предметам, 9-е классы – в группах по четыре человека ученики работают по какой то одной стране (готовят папки по истории, географии, статистике и т.д. конкретной страны), затем они свои материалы защищают по принципу заседания ООН, после этого каждый учитель своего предмета знакомится с материалами папки, присутствует на защите и ставит оценку по своему предмету; 11 – е классы – ознакомление со столицей России, с обязательным оформлением выставок по предметам, чтобы они отражали информацию о Москве.

Edasi...

Alates õppeaastast 2016/2017 liitub meie kool koostöös Tervise Arengu Instituudiga uue programmiga

Alates õppeaastast 2016/2017 liitub meie kool koostöös Tervise Arengu Instituudiga uue programmiga, milleks on VEPA käitumisoskuse mäng.

Mis on VEPA Käitumisoskuste Mäng?

VEPA Käitumisoskuste Mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng edendab prosotsiaalset käitumist ning vähendab korrarikkumisi klassis. Mäng sobitub ideaalselt läbiviimiseks esimeste klasside õpilaste seas, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima.

Pikaajalised uuringud on leidnud, et VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendamine:

  • aitab ennetada õppeedukuse langemist, koolist väljalangemist, kuritegelikku käitumist, antisotsiaalse isiksusehäire tekkimist,
  • edasi lükata uimastite proovimist, ennetada uimastite kuritarvitamist või uimastisõltuvuse teket ja teisi riskikäitumisi.

Esimesest klassist hakkab programmi rakendama õpetaja Olesja Denisova.

 

Учителем года в Нарве стала Людмила Скокова - преподаватель русского языка и литературы

В этом году Учителем года в Нарве стала Людмила Скокова - преподаватель русского языка и литературы, старший педагог из Солдинаской гимназии.
 

Порадуемся за нашу коллегу - Людмилу Скокову, она Учитель года!!! 
 
 
 Поздравляем и гордимся! 
 

 

Интеграционный проект "Фабрика викторин"

Юлия Логвиненко, София Куштейн, Илья Варакин, ученики 4Д класса, участвовали в интеграционном проекте от Министерства Образования "Фабрика викторин": Цель проекта: дать возможность в неформальной обстановке школьникам школ эстонских и русских языков обучения общаться между собой в процессе совместной деятельности.

В трёхдневном лагере все учащиеся познакомились друг с другом, учились эстонскому языку в играх, общались между собой и создали две общие онлайн-викторины, которые потом будут проведены на порталах (miksike.ee и miksike.net).

Благодаря организаторам проекта состоялась замечательная учебная экскурсия в крупнейший научно-образовательный центр в Эстонии и во всей Прибалтике АННАА, где мы приобрели новые знания: научились самостоятельно изготавливать мыло.

Наши ребята молодцы! Было трудно, но ученики справились со всеми заданиями. Помощниками у ребят были: эстонско-русские словари, Интернет, учителя, сверстники… Вместе с ребятами из школ с эстонским языком общения создали две викторины, которые всем остальным ученикам придётся выполнять в школе. Будут награды за быстрые и правильные ответы!

Викторины проводятся с 11 октября по 25 ноября 2016 года. Надеемся на активное участие в викторинах учеников Солдинаской гимназии!

Благодарим за поддержку и возможность участвовать в проекте Любовь Алексеевну!

Фотографии на facebook 

Facebook miksike:
30. sept – 2. okt Tartus toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna haridusliku lõimumise programmi kaasrahastatud projekti "Viktoriinivabrik" töötuba. Projekti põhieesmärgiks on anda õpilastele võimalus enda eesti keele oskust arendada ning suhelda eesti keelt kõnelevate eakaaslastega. Projekti raames kohtusid 3 eestikeelse (Paide Gümnaasium, Palade Põhikool ja Suuremõisa Põhikool) ja 3 venekeelse kooli (Tartu Puskini Kool, Narva Soldino Gümnaasium ja Narva Kreenholmi Gümnaasium) õpilast koos õpetajatega 3-päevases töötoas/laagris.

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ›
‹  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ›
‹  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  ›
‹  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  ›
‹  72  73  74  75  76  77  78  »

 

Flag counter


flags.es

 

 

 Narva Soldino Gümnaasium Tallinna mnt. 40, 21006 Narva